Київська міська організація роботодавців

 Київська міська організація роботодавців. Загальна інформація

Київська міська організація роботодавців (КМОР) є громадською неприбутковою організацією, яка здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», Закону України «Про громадські  об’єднання», Закону України «Про соціальний діалог в Україні», інших нормативно-правових актів та Статуту КМОР.

КМОР об’єднує роботодавців, незалежно від форми власності, на засадах добровільності та рівноправності для представництва і захисту їх прав та законних інтересів в економічній, соціально-правовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства.

Київська міська організація роботодавців створена у лютому 2002 року. До її складу входять 174 підприємства та організації, зокрема: ПуАТ «Київметробуд», АТ «Холдингова компанія “Київміськбуд”», ПАТ «Оболонь», ДАХК «Артем», ВАТ «Комбінат будіндустрії», ПАТ «Корчуватський комбінат будівельних матеріалів», ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», ВАТ «Укрпластик», ПАТ «Фармак», ЗАТ «Чинбар», ЗАТ «Фанплит», ПАТ «Бліц-Інформ», ПАТ «ОТІС», Комунальне підприємство «Київський метрополітен», ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова,  ВАТ «Київхімволокно», ВАТ «Київський механічний завод «Магістраль» ім. М. П. Шульгіна», ПАТ «Науково-виробниче підприємство “Сатурн”», ПАТ «Біофарма», Комунальна корпорація «Київавтодор», НВП «АТОМ КОМПЛЕКС ПРИЛАД», ЗАТ «Завод “Росток”» та ін. На підприємствах, які входять до складу КМОР, працює близько 75 тисяч осіб.

Відповідно до рішення Національної служби посередництва і примирення від 04 березня 2013 року № 002/13-00-З, Київська міська організація роботодавців отримала статус репрезентативної. Набуття статусу репрезентативної дає можливість Київській міській організації роботодавців бути повноправним учасником соціального діалогу в місті Києві, значно посилити свою активність в роботі Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради. Зокрема, відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням Київської міської тристоронньої соціально-економічної ради є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Правління Київської міської організації роботодавців складається із 18 осіб, які представляють всі райони м. Києва. 5 членів правління КМОР очолюють Ради директорів у своїх районах, а саме: Курченко Микола Олександрочич – Дніпровський район, Жебровська Філя Іванівна – Подільський район, Мясіщев Ігор Леонідович – Печерський район, Проценко Вячеслав Олександрович – Солом’янський район, Ліщук Віктор Іванович – Оболонський район.

Голова правління КМОР — Антонюк Андрій Сергійович.

 


 Основні завдання

Основними завданнями Київської міської організації роботодавців є:

- забезпечення представництва і захисту прав та законних інтересів роботодавців у відносинах з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, іншими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та утвореними ними органами;

- підвищення конкурентоспроможності національної економіки;

- участь у формуванні та реалізації економічної, соціальної політики держави, регулюванні економічних, соціальних, трудових відносин;

- сприяння збільшенню обсягів виробництва продукції і послуг;

- сприяння створенню нових робочих місць;

- співробітництво з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх організаціями та об'єднаннями;

- участь у колективних переговорах з укладення угод на національному, галузевому та територіальному рівнях, координація діяльності роботодавців у виконанні зобов'язань за цими угодами;

- сприяння вирішенню колективних трудових спорів, сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);

- вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, сприяння поширенню професійних знань та досвіду;

- участь у розробленні та реалізації державної політики у сфері освіти, зайнятості, професійної орієнтації;

- розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об'єднаннями.

 


 Київська міська організація роботодавців утворюється і діє на принципах:

- законності та верховенства права;

- свободи об'єднання;

- незалежності та рівноправності членів;

- самоврядності;

- соціального діалогу;

- аполітичності;

- відкритості та гласності;

- відповідальності за виконання взятих зобов'язань.

Київська міська організація роботодавців має право в порядку, передбаченому законодавством та статутом, представляти і захищати свої права та законні інтереси, права та інтереси своїх членів у відносинах з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об'єднаннями та утвореними ними органами, іншими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями.

 


 Київська міська організація роботодавців має право:

- вносити до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування пропозиції з питань, пов'язаних з їх статутною діяльністю;

- проводити експертизу проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань, що стосуються прав та інтересів їх членів. Проекти законів з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин подаються відповідними центральними органами виконавчої влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

Київська міська організація роботодавців відповідно до законодавства бере участь у веденні переговорів з укладення колективних договорів і угод та у межах своїх повноважень укладає колективні договори і угоди, здійснює контроль та забезпечує їх виконання.

Київська міська організація роботодавців бере участь у соціальному діалозі, роботі органів соціального діалогу в порядку і на умовах, визначених законодавством, угодами на національному, галузевому і територіальному рівнях.

 


 Повноваження КМОР щодо представництва та захисту інтересів своїх членів під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:

Київська міська організація роботодавців має право представляти та захищати інтереси своїх членів під час здійснення відповідними контролюючими органами заходів із державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

За запрошенням роботодавця Київська міська організація роботодавців визначає уповноваженого представника, який бере участь у процесі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Уповноважений представник має право робити заяви та повідомлення щодо дій відповідних контролюючих органів, вчинених ними під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, обов'язкові для розгляду відповідними контролюючими органами. Про результати розгляду відповідні контролюючі органи повідомляють уповноваженого представника та роботодавця.

Київська міська організація роботодавців в порядку, встановленому законодавством, бере участь у формуванні та реалізації державної політики зайнятості населення.

Київська міська організація роботодавців під час розроблення державних та регіональних програм зайнятості разом із профспілками, їх об'єднаннями, іншими установами і організаціями бере участь у спільних консультаціях з цих питань, що проводяться відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Київська міська організація роботодавців, яка підтвердила свою репрезентативність на відповідному рівні, на паритетних засадах з професійними спілками, їх об'єднаннями, які підтвердили свою репрезентативність на відповідному рівні, органами державної влади та органами місцевого самоврядування бере участь у створенні та діяльності координаційних комітетів сприяння зайнятості населення на відповідному рівні.

Київська міська організація роботодавців на паритетних засадах бере участь в управлінні фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та нагляді за їх діяльністю відповідно до закону.

До складу правлінь та наглядових рад фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування представники КМОР, як і інших роботодавців обираються (делегуються) репрезентативними на відповідному рівні організаціями роботодавців, їх об'єднаннями.

Київська міська організація роботодавців у випадках та в порядку, визначених законом, виступає стороною колективного трудового спору (конфлікту).

Представники КМОР включаються до складу та беруть участь у роботі примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективні трудові спори (конфлікти).


Київська міська організація роботодавців в установленому законодавством порядку має право:

- одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності інформацію, необхідну для виконання своїх статутних завдань;

- одержувати статистичні дані з питань праці, соціальних та економічних питань, а також виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань;

- поширювати інформацію щодо своєї діяльності і пропагувати свої ідеї та мету;

- висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації;

- виступати засновниками засобів масової інформації відповідно до закону;

- проводити соціологічні дослідження, створювати наукові, інформаційні, експертно-аналітичні та навчально-дослідницькі центри.

Київська міська організація роботодавців в установленому порядку бере участь:

- у розробленні державного стандарту професійно-технічної освіти, державного стандарту вищої освіти; розробленні та погодженні державних стандартів з конкретних професій, галузевих стандартів вищої освіти, стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, кваліфікаційних характеристик, професійних стандартів;

- у тематичному, вихідному контролі знань, умінь та навичок учнів, слухачів, їх кваліфікаційній атестації;

- у формуванні системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників;

- в організації та проведенні досліджень щодо поточних та перспективних потреб ринку праці в кваліфікаціях;

- у формуванні та розміщенні державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації, підготовку та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб.

Київська міська організація роботодавців, спільні представницькі органи сторони роботодавців співпрацюють з Кабінетом Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

За пропозицією Кабінету Міністрів України у засіданні Кабінету Міністрів України під час розгляду питань, що стосуються формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, бере участь уповноважений представник спільного представницького органу сторони роботодавців національного рівня.

 


 Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування:

- залучають в установленому порядку повноважних представників КМОР, як і інших відповідних організацій роботодавців, їх об'єднань, спільних представницьких органів сторони роботодавців до розробки та обговорення проектів актів та рішень;

- направляють КМОР, як і іншим відповідним організаціям роботодавців, їх об'єднанням на розгляд проекти нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної соціальної, економічної політики та регулювання трудових відносин;

- розглядають пропозиції КМОР, спільних представницьких органів сторони роботодавців, подані у встановленому законодавством порядку та інформують КМОР, спільні представницькі органи сторони роботодавців про розглянуті пропозиції.

Київська міська організація роботодавців співпрацює з організаціями, що представляють інтереси підприємців та інших суб'єктів господарювання, їх об'єднаннями.

Київська міська організація роботодавців може брати на себе зобов'язання представляти та захищати права та законні інтереси підприємців та інших суб'єктів господарювання на всіх рівнях ведення соціального діалогу.

Взаємовідносини КМОР, як і інших організацій роботодавців, їх об'єднань та організацій, що представляють інтереси підприємців та інших суб'єктів господарювання, їх об'єднань, можуть регулюватися окремими угодами.

Особи, які перешкоджають здійсненню КМОР права на об'єднання в організації роботодавців, об'єднання організацій роботодавців, а також посадові та інші особи, винні в порушенні законодавства про організації роботодавців, які своїми діями або бездіяльністю перешкоджають законній діяльності КМОР, як і інших організацій роботодавців, їх об'єднань, несуть відповідальність згідно із законом.

Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність КМОР, так само як і втручання КМОР у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування можуть залучати КМОР до процесу формування і реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з громадськими об'єднаннями стосовно важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.

Проведення в порядку, визначеному законодавством, консультацій з КМОР, як і іншими громадськими об'єднаннями щодо проектів нормативно-правових актів, які стосуються правового статусу громадських об'єднань, їх фінансування та діяльності, є обов'язковим.

 


 Основні напрямками діяльності Київської міської організації роботодавців у 2013-2014 роках:

1. Проаналізувати склад членів КМОР та виявити нагальні питання і проблеми підприємств-членів КМОР, які потрібно вирішувати на різних рівнях влади.

2. Структурувати підприємства-члени КМОР за галузевим принципом.

3. Залучити до складу КМОР нових членів.

4. Особливу увагу приділити внесенню змін до чинного законодавства та нормативно-правових актів, які регулюють діяльність та впливають на фінансово-економічний стан наших підприємств. Для цього потрібно встановити та налагодити ділові зв’язки з депутатами Верховної Ради України, Київської міської ради, керівниками органів державної влади різних рівнів.

5. Посилити співпрацю КМОР з Федерацією роботодавців України. Сьогодні ФРУ докладає значних зусиль для об’єднання українського бізнесу, захищає інтереси роботодавців, системно працює над вирішенням проблемних питань, що заважають ефективному розвитку українського бізнесу.

6. Почати роботу по формуванню державного замовлення для київських роботодавців відповідно до законів України «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» та «Про державне оборонне замовлення».

7. Розширити участь київських роботодавців у тендерних закупівлях за бюджетні кошти міста. За попередніми даними, в 2013 році обсяг закупівель за бюджетні кошти головними розпорядниками КМДА складатиме близько 3,5 млрд. грн.

8.  Відпрацювати з енергопостачальними організаціями міста питання щодо сплати за енергоресурси по факту їх використання, а не на умовах передоплати.

9. Почати роботу по диференціації сплати за користування землею, а також ініціювати перегляд оціночної вартості землі для підприємств м. Києва.

10. Налагодити взаємодію з Державною податковою адміністрацією міста Києва щодо питання повернення ПДВ київським роботодавцям.

Одноразове добровільне декларування
Календар подій

Вересень 2023
Пн В Ср Ч Пт Сб Н
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1